Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מאגר חומרי הדברה
מנהל לאה ליכטנייר
טלפון 03-9681563
פקס 03-9681582
דואר אלקטרוני leal@moag.gov.il
קו מפריד

חומרי ההדברה והשימוש בהם מהווים מרכיב חשוב בחקלאות הישראלית. שימוש לא מושכל בחומרים אלו, עלול לגרום לנזקים לסביבה, למשתמש, לגידולים ולצרכני המזון.

על מנת להבטיח שימוש בטיחותי ויעיל בחומרי הדברה נחקקו תקנות וביניהן תקנה הדנה ביבוא ומכירה של תכשירים כימיים, תקנה זו מפרטת תהליך רישום חומר הדברה, קיום פרטי ההוראות בתווית האריזה והופכת את התווית למסמך מחייב.

השימושים המותרים בתכשיר הינם אך ורק אלו הרשומים בתווית האריזה שלו.

 

מאגר המידע לחומרי הדברה כולל את כל המידע הקשור בשימוש נכון ובטוח של חומרי הדברה המורשים למכירה בישראל.

במאגר המידע ניתן לקבל את הפרטים הבאים:

·       שם החומר הפעיל (השם הגנרי) וריכוזו

·       סוג התוארית (פורמולציה)

·       רעילות לחולדות (LD50)

·       רעילות לבעלי חיים: לדגים, דבורים וציפורים

·       פרוט יישום התכשיר להדברת נגעים בגידולים שונים, הכולל: מינונים, נפחים וימי המתנה

·       שמות מדעיים של הנגעים

·       רמת שארית מותרת של חומרי הדברה במזון (MRL)

·       השילובים בין חומרי הדברה המותרים לשימוש בכל גידול

כיום, ניתן אף להפיק דו"חות של תכשירי הדברה בחתכים שונים ישירות במאגר.
את הדו"חות ניתן להדפיס או לשמור כקובץ אקסל (
xls).

 
לכניסה למאגר חומרי הדברה - לחץ כאן

קו מפריד
מאגר חומרי הדברה