Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
רישום ורישוי תכשירי הדברה
מנהל אטל שפרוט
טלפון 03-9681542
פקס 03-9681582
דואר אלקטרוני ethels@moag.gov.il
קו מפריד

מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת הנו הסמכות הרושמת תכשירי הדברה לשימוש חקלאי בישראל, על פי חוק. השימוש והמכירה של תכשירים להגנת הצומח מותנים ברישוי ורישום מוקדם.
אגף א כימיה אחראי על ביצוע תהליך הרישוי והרישום.

תכשירי הדברה להגנת הצומח כוללים:

  • מווסתי צמיחה, פריחה ופירות
  • מונעי מחלות חסר ומחלות פיזיולוגיות
  • משלכי עלים
  • חומרים הגורמים לביעור, דחייה ומשיכה של נגעים, ויסות גידולם ומניעתם
  • חומרי שיטוח, הדבקה והרטבה
  • מרפאי פצעי גזום והרכבה.
קו מפריד
ppis_sade.jpg
חדשות
22/06/2016
רשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
20/04/2016
חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2016
22/06/2016
רשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
20/04/2016
חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2016
22/06/2016
רשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
20/04/2016
חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2016
22/06/2016
רשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
20/04/2016
חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2016
22/06/2016
רשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
20/04/2016
חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2016
22/06/2016
רשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
20/04/2016
חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2016
22/06/2016
רשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
20/04/2016
חברות הדברה מוכרות לטיפולי הסגר 2016