Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
ביקורת זרעים
מנהל ראול קליינרמן
טלפון 03-9681511
פקס 03-9681513
דואר אלקטרוני raulk@moag.gov.il
קו מפריד

המחלקה לביקורת זרעים ושתילים מספקת את השירותים הבאים:

1. פיקוח ואישור חלקות המיועדות לייצור זרעים (רגילים ומושבחים) לשיווק בארץ ובחו"ל

2. דיגום רשמי למיכסות זרעים (רגילים ומושבחים) המיועדות לשיווק בארץ וליצוא

3. מתן אישורים ותויות לזרעים מושבחים/רגילים

4. מתן אישורים ותעודות בריאות לזרעים ליצוא

5. מתן רשיונות למכירת זרעים וביקורת מכירת זרעים בחנויות

6. מעקב אחר יבוא זנים לא רשומים

מגדלי זרעים וחברות זרעים מתבקשים להגיש את הטפסים המפורטים בטבלה למפקח האזורי.

לפרוט המחירים ראה אגרות ודמי שרות בפרסומים.

איכות ואמינות של זרעים, הינם גורמים מרכזיים בהשגת יבול מיטבי.

קו מפריד
שדה חרוש
חדשות